close
تبلیغات در اینترنت
متن ترجمه شده منشور حقوق بشر کوروش بزرگ

فروشگاه اینترنتی اهورا
منم کوروش ،شاه جهان،شاه بزرگ،شاه توانمند،شاه بابل،شاه سومرواکد،شاه چهار گوشه جهان،پسر کمبوجیه شاه بزرگ،نوه کوروش شاه بزرگ،نبیره چیش پیش شاه بزرگ...آنگاه

filesell فروشگاه ساز فایل رایگان

منشور حقوق بشر کوروش بزرگ

شنبه 22 شهريور 1393

منشور حقوق بشر کوروش بزرگ

 

 

 

منشور کوروش بزرگ

 

منم کوروش ،شاه جهان،شاه بزرگ،شاه توانمند،شاه بابل،شاه سومرواکد،شاه چهار گوشه جهان،پسر کمبوجیه شاه بزرگ،نوه کوروش شاه بزرگ،نبیره

 

چیش پیش شاه بزرگ...آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم،همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند،در بارگاه پادشاهان بر تخت

 

شهریاری نشستم،مردوک خدای بزرگ دلهای پاک مردم بابل را متوجه من کرد زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم،ارتش بزرگ من به صلح و

 

آرامی وارد بابل شد،مگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر  وسرزمین وارد آید،من برای صلح کوشیدم،من برده داری را برانداختم،به

 

بدبختی آنان پایان بخشیدم،فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند وآنان را نیازارند،فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از

 

هستی ساقط نکند،مردوک خدای بزرگ از کردار من خشنود شد...،او برکت و مهربانی اش را ارزانی داشت،ما همگی شادمانه در صلح و آشتی مقام

 

بلندش را ستودیم...من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم.فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی که بسته شده بود را بگشایند،همه خدایان این

 

نیایشگاه ها را به جایگاه های خود بازگرداندم.همه مردمان که پراکنده و آواره شده بودند را به جایگاه های خود بازگرداندم،و خانه های ویران آنان را

 

آباد کردم،همه مردم را به همبستگی فرا خواندم،بشود که دلها شاد گردد،بشود خدایانی که آنان را به جایگاه های نخستین شان بازگرداندم هر روز درپیشگاه

 

خدای بزرگ برایم زندگانی بلند خواستار باشند ،بشود که سخنان پر برکت و نیکخواهانه برایم بیابند،بشود که آنان به خدای من مردوک بگویند:به کوروش

 

شاه ،پادشاهی که تو را گرامی میدارد و پسرش کمبوجیه جایگاهی در سرای سپند ارزانی دار.من برا ی همه مردم جامعه ای آرام فراهم ساختم و

 

صلح و آرامش را به تمامی مردم عطا کردم.