close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه جو سازمانی

فروشگاه اینترنتی اهورا
این تحقیق با عنوان ‹‹ بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشكده های ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه .......... درسال تحصیلی ....... ›› به بررسی جوهای حاكم بر دو دانشكده مذ

filesell فروشگاه ساز فایل رایگان

پایان نامه جو سازمانی رشته مدیریت

یکشنبه 20 فروردين 1396
پایان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسی دررشته علوم تربیتی گرایش ‹‹ مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی ››
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 34
فرمت فایل doc
حجم فایل 107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85
جو سازمانی (رشته مدیریت)

فروشنده فایل

کد کاربری 3410
کاربر

جو سازمانی (رشته مدیریت)

 

چكیده پایان نامه

این تحقیق با عنوان ‹‹ بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشكده های ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه .......... درسال تحصیلی ....... ›› به بررسی جوهای حاكم بر دو دانشكده مذكور براساس انواع جوهای پیشنهادی هالپین وكرافت می پردازد كه عبارتند از: جو باز، خودگردان، كنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته ودارای ابعاد هشتگانه : روحیه، صمیمیت، بازدارندگی، عدم تعهد شغلی، نفوذ، مراعات، تأكید برتولید وفاصله گیری است.

دراین پژوهش هشت سوال براساس ابعاد هشتگانه جو پیشنهادی هالپین وكرافت مطرح گردیدكه درنهایت فرضیات 1و2و3و5 رد نمی شوند وفرضیات 4و6و7و8 رد می شوند.

دراین سوألات به ترتیب مطرح شده بود:

سوأل 1- آیا روحیه سازمانی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 2- آیا صمیمیت سازمانی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 3- آیا بازدارندگی سازمانی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تراست؟

سوأل 4- آیا عدم تعهد شغلی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

سوأل 5- آیا مراعات دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 6- آیا نفوذ دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 7- آیا تأكید برتولید دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

سوأل 8- آیا فاصله گیری دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

درنهایت محققین پس از بررسی داده های بدست آمده به این نتیجه گیری می رسند كه هیچ كدام از دو دانشكده بطور مطلق دریكی از انواع جوهای پیشنهادی هالپین وكرافت قرار نمی گیرند اما محققین حدوداً مشخص می سازند كه دانشكده ادبیات دارای جوی دوستانه ودانشكده علوم جوی مابین باز، دوستانه وپدرانه دارد.

 

فهرست مطالب


عنوان صفحه

فصل اول : كلیات

- مقدمه 2

- بیان مسأله 3

- اهمیت تحقیق 4

- فرضیه های پژوهش 5

- تعاریف عملیاتی 6

فصل دوم: مروری برادبیات پیشینه تحقیق

- مقدمه

1- بخش اول: ادبیات ومعانی نظری 10

- تعاریف جو سازمانی 11

- انواع جو سازمانی 15

2- بخش دوم: پیشینه پژوهش 21

- پژوهش های خارجی 21

- پژوهش های داخلی 21

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

- نوع تحقیق 24

- جامعه آماری 24

- نمونه آماری 24

- نحوه جمع آوری داده ها وكسب اطلاعات 25

- ابزار اندازه گیری 25

- روایی وپایانی ابزار اندازه گیری 25

- روش نمره گذاری پرسشنامه یافته های مربوط به آن 27

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

- مقدمه 29

- تجزیه وتحلیل توصیفی 30

فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری داده ها

- مقدمه 63

- خلاصه ونتیجه گیری 77

- پیشنهادها 78

- محدودیت ها 78

- منابع ومآخذ 80

ضمائم: پرسشنامه توصیف جو سازمانی 82