close
تبلیغات در اینترنت
خرید vpn
ترجمه متن منشور حقوق بشر کوروش کبیر

فروشگاه اینترنتی اهورا
منم کوروش ،شاه جهان،شاه بزرگ،شاه توانمند،شاه بابل،شاه سومرواکد،شاه چهار گوشه جهان،پسر کمبوجیه شاه بزرگ،نوه کوروش شاه بزرگ،نبیره چیش پیش شاه بزرگ...آنگاهمنشور حقوق بشر کوروش بزرگ

شنبه 22 شهريور 1393

منشور حقوق بشر کوروش بزرگ

 

 

 

منشور کوروش بزرگ

 

منم کوروش ،شاه جهان،شاه بزرگ،شاه توانمند،شاه بابل،شاه سومرواکد،شاه چهار گوشه جهان،پسر کمبوجیه شاه بزرگ،نوه کوروش شاه بزرگ،نبیره

 

چیش پیش شاه بزرگ...آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم،همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند،در بارگاه پادشاهان بر تخت

 

شهریاری نشستم،مردوک خدای بزرگ ......

ادامه مطلب