close
تبلیغات در اینترنت
خرید vpn
جدیدترین خبر جهان

فروشگاه اینترنتی اهورا
با نگاهي کوتاه به وضعيت فساد در غرب براي هر ناظر بي‌طرفي اثبات مي‌شود که روز به روز بر دامنه وسعت بي‌بند و باري در اروپا و آمريکا افزوده شده؛ يعني درست همان کشورهايي که خود را مهد تمدن و پيشرفت و حقوق بشر مي‌دانند و در عين حال، بي‌بند و باري را نه‌تنها در کشورهاي خود که در مشرق‌زمين و ديگر کشورهاي جهان ترويج مي‌کنند. در اين ميان، شياطيني از جنس انس هم ديده مي‌شوند که به تشديد روزافزون فساد و فحشا در خشکي و دريا همت گمارده‌ازنی که میخواهد با 100000 مرد رابطه نامشروع برقرار کند!!!!

جمعه 28 شهريور 1393

زنی که میخواهد با 100000 مرد رابطه نامشروع برقرار کند!!!!

با نگاهي کوتاه به وضعيت فساد در غرب براي هر ناظر بي‌طرفي اثبات مي‌شود که روز به روز بر دامنه وسعت بي‌بند و باري در اروپا و آمريکا افزوده شده؛ يعني درست همان کشورهايي که خود را مهد تمدن و پيشرفت و حقوق بشر مي‌دانند و در عين حال، بي‌بند و باري را نه‌تنها در کشورهاي خود که در مشرق‌زمين و ديگر کشورهاي جهان ترويج مي‌کنند. در اين ميان، شياطيني از جنس انس هم ديده مي‌شوند که به تشديد روزافزون فساد و فحشا در خشکي و دريا همت گمارده‌اند........

ادامه مطلب